Spoločnosť Energy Edge ZC, s.r.o. bola založená 30.01.2010 s cieľom vybudovať tepelnú elektráreň na výrobu elektriny a tepla spaľovaním odpadnej biomasy a obilnej slamy.

Stavba bola skolaudovaná 17.12.2013, kedy sa začala riadna prevádzka elektrárne. Výrobné zariadenie pozostáva z hlavných technologických celkov:
  • príprava paliva (skladovacie priestory paliva, dopravné trasy do kotla)
  • kotol na spaľovanie odpadnej biomasy ostatnej a obilnej slamy
  • parná kondenzačná turbína s odberom pary a príslušné zariadenia
  • chladenie kondenzátora a prevádzkových kvapalín
Základné technické parametre výrobných zariadení:

Kotol:
Tepelný príkon v palive 25 MWt
Parný výkon menovitý 40 t/h
Tlak pary menovitý 6,9 ± 0,2 MPa
Teplota pary menovitá 470 ± 8 °C

Parná turbína:
Výkon turbosústroja menovitý 11,145 MWe
Otáčky turbíny menovité 6048 ot/min

Tepelná elektráreň na biomasu spĺňa všetky požiadavky na výrobu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov elektriny podľa zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zdroj výroby tepla zároveň spĺňa požiadavky na vypúšťanie emisií podľa platnej legislatívy SR. Plnenie emisií je preukázané oprávneným meraním emisií v roku 2013, 2016, 2019 a 2020 oprávneným meraním, ktorých výsledky sú v zmysle § 33 a) zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí zverejnené na našej webovej stránke tu (www.energyedgezc.sk).

Faktor primárnej energie vypočítaný podľa vyhlášky č. 308/2016 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre systém centralizovaného zásobovania teplom :

fP-CZT=0,217

Poznámka:Priemerné hodnoty za bilančné obdobie 2016

Protokoly :
Protokol o meraní emisií ( CO, NOX, TOC ) 13.01.2016
Protokol o meraní emisií ( TZL ) 04.10.2016
Protokol o meraní emisií ( TZL, CO, NOX, TOC ) 21.10.2019
Protokol o meraní emisií peletareň ( TOC, TZL ) 09.10.2019
Protokol o meraní emisií ( TOC ) 16.06.2020
Protokol o meraní emisií ( TZL, CO, NOX, TOC ) 20.10.2021
Vyhodnotenie standardov kvality 2017
Vyhodnotenie standardov kvality 2018
Vyhodnotenie standardov kvality 2019
Vyhodnotenie standardov kvality 2020
Vyhodnotenie standardov kvality 2021
Vyhodnotenie standardov kvality 2022
Celková účinnosť kombinovanej výroby za rok 2018
Celková účinnosť kombinovanej výroby za rok 2019
Celková účinnosť kombinovanej výroby za rok 2020
Celková účinnosť kombinovanej výroby za rok 2021
Celková účinnosť kombinovanej výroby za rok 2022
Rozhodnutie ÚRSO cena tepla